Privacybeleid Stichting Transit Oost

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-07-2019.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting Transit Oost  verwerkt van haar medewerkers, donateurs, Vrienden van Transit Oost en bezoekers van onze website.

Indien u zich aanmeldt als medewerker, Vriend of donateur, of om een andere reden persoonsgegevens aan de stichting Transit Oost verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens, in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Ons privacybeleid sluit aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen. Het is raadzaam om dit vaker te doen, omdat het privacybeleid kan worden aangepast.

Verantwoordelijke  

De Stichting Transit Oost, gevestigd aan de Kleine Parallelweg 6, 7101 HP Winterswijk, KvK nummer 60576200, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Stichting Transit Oost, Secretaris Ruud Hudepohl info@transitoost.nl telefoonnummer 0543-450440

Functionaris Gegevensbescherming

Tomar Sonderen is aangesteld als functionaris gegevensbescherming van de Stichting Transit Oost. Hij is te bereiken via: t.sonderen@transitoost.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Transit Oost verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als medewerker of als “vriend” betrokken bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld om ons te bezoeken of een bus te huren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de functionaris gegevensbescherming en de bestuursleden. Uw e-mailadres en telefoonnummer zijn toegankelijk voor de bestuursleden om contact met u te onderhouden. Ook de coördinator groepsbezoeken kan over deze informatie beschikken.

Wanneer een e-mail aan meerdere personen wordt verzonden gebeurt dit altijd onder BCC, zodat uw e-mailadres niet voor andere geadresseerden zichtbaar is.

Transit Oost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen informeren over onze activiteiten
 • Om contributie en/of donaties te kunnen innen en het verrichten van incidentele betalingen aan medewerkers.
 • Omdat u een bus wilt huren en/of met een groep bij ons op bezoek wilt komen.
Stichting Transit Oost maakt gebruik van

Rabobank Telebankieren. In dit programma worden alleen de naamgegevens en het IBAN/Rekeningnummer verwerkt. Incidenteel wordt dit gebruikt om een betaling te kunnen doen of een incasso te kunnen verwerken maar alleen nadat betrokkene zijn/haar rekeningnummer heeft doorgegeven. Uitsluitend de penningmeester en diens vervanger/bestuurslid van Stichting Transit Oost heeft toegang tot deze gegevens.

Via de volgende link is meer informatie over de gegevensbescherming te lezen van de Rabobank. https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy

Bewaren persoonsgegevens

Stichting Transit Oost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tot maximaal 6 maanden na afmelding.

Alle persoonsgegevens worden centraal opgeslagen in de cloud.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Transit Oost verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien derden een mail aan medewerkers of Vrienden van Transit Oost willen sturen, dan zal deze mail (BCC) worden verzonden door de functionaris gegevensbescherming, zodat uw mailadres niet bij derden komt. Uw gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld.

Foto’s

Tijdens de verschillende evenementen worden foto’s gemaakt, die o.a. op de website of in ons magazine worden geplaatst. Het staat eenieder vrij om hier, zonder opgaaf van reden, bezwaar tegen te maken. De betreffende foto(‘s) worden dan op de kortst mogelijke termijn van de site verwijderd en vernietigd.

 

Website

Via de website van stichting Transit Oost worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Transit Oost acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gebruikt u onze website als bedrijf en dan vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies:

 • Eigen cookies
  Buiten de cookies die Transit Oost zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Transit Oost heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Transit Oost heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor de doeleinden zoals hier genoemd.
 • Google Analytics
  Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Transit Oost gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Randapparatuur aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Transit Oost verstrekt. Transit Oost verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan Transit Oost zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.
 • Hotjar
  Hotjar is een hulpmiddel voor klantfeedback om deze feedback goed te kunnen verwerken verzamelt Hotjar informatie over bezochte pagina’s, acties die daarop worden ondernomen, het land van herkomst en het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browser. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar kun u vinden in de privacy policy van Hotjar.
 • Mailchimp
  Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief hanteert Transit Oost een Mailchimp formulier dat vraagt of u zich wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief. Tevens gebruikt Transit Oost de diensten van Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen naar Vrienden van Transit Oost, medewerkers en geïnteresseerden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Mailchimp kunt u vinden in de privacy policy van Mailchimp.
 • Facebook Pixel
  Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website (afkomstig van Facebook) maakt Transit Oost gebruik van Facebook Pixel. Deze wordt gebruikt om: de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of Vriend van Transit Oost wordt); vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe bezoekers te werven die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten. Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/
Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. (Google Analytics)

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Voor het corrigeren of verwijderen dient u contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming . Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Transit Oost.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar: t.sonderen@transitoost.nl

Stichting Transit Oost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De stichting Transit Oost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via t.sonderen@transitoost.nl of met de voorzitter voorzitter@transitoost.nl . Uiteraard kunt u ook voor vragen bij hen terecht